Algemene Ledenvergadering (ALV)

Graag nodigen wij de leden van de Vereniging Streekbelang Fort en Omstreken uit
voor het bijwonen van onze jaarvergadering op donderdag 11 april 2013 in dorpshuis
De Snikke aan het Jaagpad in Fort.

Download jaaroverzicht 2012-2013
download jaarvergadering 2012-2013

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:
OpeningVerslagen*:
- Jaarvergadering van 17 april 2012
- Jaaroverzicht 2012-2013
- Verslag penningmeester
- Verslag kascommissie
- Benoeming nieuw kascommissielid

3. Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar: Ankie Beukema en Henk Koelewijn.
Het bestuur stelt als nieuwe kandidaten voor:
Johan Haveman, Leen van den Heuvel, Linda Kisteman, Jan Rozema.
Tegenkandidaten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris worden aangemeld.

Pauze

4. Na de pauze zullen Geert Lindenhols en Chris van der Veer ons iets vertellen over de teelt van koolzaad en de bijenteelt.
Deze onderwerpen staan de laatste tijd om diverse redenen in de belangstelling.
De beide sprekers zullen ons vanuit hun eigen ervaring en enthousiasme verslag doen van hun activiteiten op dit gebied.

5. Rondvraag

6. Sluiting

Ook als u nog geen lid bent van onze vereniging bent u welkom!

Het is een mooie gelegenheid om lid te worden en zo ook mee te kunnen praten over de toekomst van ons dorp.

* De verslagen zullen worden gepubliceerd op de website
www.dorpfort.nl en zoveel mogelijk per email aan de leden worden toegezonden.
Er zullen ook enkele exemplaren ter vergadering liggen.